Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psiko-Sosyal Servis

  Psiko-Sosyal Servis

       Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

  Kuruma girişteki hizmetler ;

  1. Psiko-sosyal servis uzmanları kuruma yeni gelen hükümlü ile ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.

  2. Yapılan görüşme doğrultusunda hükümlünün fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, eğitim özellikleri, ilgi ve yetenekleri, suç karşısındaki tutumu hakkında bilgilerin edinilmesi hedeflenir.

  3. Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.

  4. Hükümlünün uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.

  5. Bu görüşmede hükümlüden  kendisi ve ailesi ile ilgili genel bilgiler, varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.

  6. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü tanıma formuna kaydedilir.                           

  Kurum sürecindeki hizmetler ;

  1. Hükümlü ile kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından gerekli görülen durumlarda bireysel psikolojik görüşmeler yapılır. Genel değerlendirme yapmak için hükümlü ile sorun olsun ya da olmasın belli periyotlarla görüşmeler yapılır.
  2. Psikolog, mesleki çalışmalarda uzmanlık alanının yöntem ve tekniklerinin yanı sıra çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme değerlendirme araçları kullanır.

  3. Hükümlünün mesleği konusunda bilgi alınır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  4. Yapılan görüşmeler neticesinde psikolojik sorunu bulunan hükümlüler tespit edilerek çözüm için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi ve/veya psikiyatrik yardım alması sağlanır.

  5. Kurumda annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocukların takibi yapılarak, annelere çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

  6. Gerekli gördüğünde hükümlü aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olunur.

  7. Psikososyal servis uzmanları yürütülen çalışmalar ve sonuçları ile ilgili olarak üç ayda bir faaliyet raporu düzenler ve bakanlığa gönderir.

  8. Kurumun gözlenen aksaklıklarının iyileştirilmesi için görüş ve önerilerde bulunur. Kriz durumlarında (açlık grevi, intihar girişimi vb...) psikolojik yardımlar konusunda idareye görüş ve önerilerini bildirir, olayın sona ermesi için gerekli durumlarda görüşmeler yapar.

  9. Kurumda bulunan hükümlülerin ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol, sigara alkol ve madde bağımlılığı, salıverilme öncesi mahkum gelişimi gibi programlar uygulanmaktadır.

  Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler ;

        1.Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında hükümlünün sosyal yaşama adapte olmasına yönelik görüşmeler yapılır. Hükümlünün topluma kazandırılmasına engel olabilecek psikolojik, sosyal ve ekonomik problemlerin üstesinden gelebilmesi için destek verilir.

        2.Denetimli serbestlik talep eden hükümlülerin eğitim ve iyileştirme programlarına katılımı, ceza infaz kurumundaki uyumu, kişisel tutum ve davranışları, tekrar suç işleme riski, topluma veya mağdura zarar verme riski değerlendirilerek rapor düzenlenir.

  Personele Yönelik Hizmetler ;

       1.Kurum personelinin sorunlarının tespiti yapılıp gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli-hükümlü ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.

       2.Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

  İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar ;

       Hükümlünün psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.

  1. Disiplin kurulunda ;

       -İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlünün ödüllendirilmesini idareye teklif eder.

           -Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü ile görüşmeler yapar.

  1.  İdare Kurulunda ;

             -Hükümlünün gözlem ve sınıflandırılma aşamalarında  görev alır.
  Hükümlülerin dosyalarında bulunan gözlem ve sınıflandırma formlarının psikososyal servise ait olan kısmı doldurup, görüşlerini yazar, bu bilgileri 6 ayda bir günceller.

       3. Eğitim Kurulunda ;

            -Ceza infaz kurumunda yapılacak tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev alarak bu faaliyetlerin aksamadan yürümesi konusunda görüş bildirerek faaliyetlere aktif bir şekilde katılır.

            -Ceza infaz kurumunda yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında görüş bildirir.

        -Üniversite, hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko-sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.


   

  Adres

  Yeni Mah. Hasan Arıpak Cd. 71. Sokak No:61 Karataş / ADANA

  Telefon

  0 (322) 681 30 53

  Faks : 0 (322) 681 41 69

  E-Posta

  karatas.kadkcikisaretadalet.gov.tr